Allmänna villkor (2010:1S)

Dessa allmänna villkor gäller för alla uppdrag som Andersson & Öberg Advokatfirma HB (Advokatfirman) utför för sina klienter.

Vid sidan av dessa allmänna villkor gäller Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed för uppdraget.

Dessa allmänna villkor kan komma att ändras av Advokatfirman från tid till annan. Den senaste versionen av de allmänna villkoren finns alltid tillgänglig på Advokatfirmans kontor. Advokatfirman skickar en kopia av den senaste versionen av de allmänna villkoren till er endast på er begäran.

Arbetssätt, uppdrag och klientkontroll

Advokatfirman arbetar i förekommande fall i grupper för att tillhandahålla er de resurser och den kunskap som behövs för uppdraget.

Under uppdraget kan omfattningen av Advokatfirmans resurser ändras och Advokatfirman kan även förändra bemanningen i uppdraget. Om det krävs enligt aktuella regler kommer Advokatfirman att skicka en skriftlig bekräftelse om uppdraget.

För att utveckla relationerna mellan er och Advokatfirman och för Advokatfirmans förståelse för er verksamhet finns hos Advokatfirman en klientansvarig delägare med det övergripande ansvaret för Advokatfirmans tjänster mot er. Advokatfirman kommer också att utse en advokat som är ansvarig för Advokatfirmans arbete i det enskilda uppdraget. Den advokaten kan vara den klientansvarige delägaren eller en annan advokat med nödvändig sakkunskap.

Advokatfirman accepterar uppdraget som ett uppdrag för Advokatfirman och inte som ett uppdrag för en enskild delägare. Det gäller även om det är er uttryckliga eller outtalade avsikt att uppdraget ska utföras av eller flera namngivna eller icke namngivna personer. Alla Advokatfirmans delägare och övrig personal som arbetar i uppdraget utför sina tjänster för er i enlighet med dessa villkor. Dessa personer har inte något personligt ansvar mot er utöver vad som kan följa av tvingande regler. Avtalet om uppdraget är alltså ett avtal med Advokatfirman och inte med någon annan person som har anknytning till Advokatfirman.

Alla frågeställningar inom en tvist, en affärstransaktion eller ett affärsupplägg ska anses vara ett uppdrag även om det innefattar flera närstående företag, om det hanteras av olika jurister inom Advokatfirman och även om skilda fakturor ställs ut.

Advokatfirmans rådgivning i uppdraget är anpassad till uppdraget och till de omständigheter som presenterats för Advokatfirman. Ni kan därför inte använda eller förlita er på rådgivningen för något annat syfte eller i annan situation eller ändamål än det för vilket Advokatfirman lämnade den. Om Advokatfirman och ni inte har avtalat om annat, omfattar rådgivningen i uppdraget inte uppdragets möjliga skattekonsekvenser.

Advokatfirmans rådgivning i uppdraget avser endast svensk lag och den omfattar alltså inte lagen i någon annan jurisdiktion. Om och i den utsträckning som Advokatfirman uttalar sig om lagen i andra jurisdiktioner sker det endast med stöd av Advokatfirmans allmänna erfarenhet om juridiska frågor i sådana jurisdiktioner. Sådana uttalanden är inte juridisk rådgivning. Advokatfirman biträder er emellertid gärna med att hämta in nödvändig rådgivning från jurister i sådana jurisdiktioner.

Sekretess och information

Advokatfirman, dess delägare och anställda är underkastade tystnadsplikt enligt bland annat rättegångsbalkens regler och Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed.

Advokatfirman kommer inte att för utomstående röja omständighet som inte är offentlig, med mindre än att det görs som ett led i uppdragets utförande eller efter ert samtycke.

Advokatfirman är för vissa uppdrag enligt lag skyldig att ta in och bevara bevisning och viss dokumentation om sina klienters identitet. Advokatfirman kan också komma att be er att tillhandahålla identitetshandlingar och annan dokumentation om er eller ert bolag eller om annan person som förekommer i uppdraget. Sådan begäran kan komma även efter att ett uppdrag inletts.

Om ni inte lämnar den dokumentation som Advokatfirman begär, kan Advokatfirman enligt lag vara skyldig att omedelbart avbryta utförandet av uppdraget och relationen med er.

Advokatfirman är, tystnadsplikten till trots, enligt lag skyldig att lämna ut uppgifter i samband med utredning av vissa typer av brott, samt att lämna uppgift om momsregistreringsnummer till skattemyndighet. Genom att anlita Advokatfirman medger ni att Advokatfirman lämnar ut uppgifter enligt vad som beskrivits ovan.

Advokatfirman förbehåller sig rätten att använda information som man erhållit i samband med utförandet av ett uppdrag, som är offentlig eller annars allmänt tillgänglig, i marknadsföring och i anledning av statistiska eller marknadsundersökningar som utförs av annan.

I de fall Advokatfirman tar emot en handling, vars fysiska exemplar inte har självständig betydelse, kan handlingen komma att digitaliseras varefter den fysiska handlingen förstörs. Advokatfirman kan därför inte återställa de handlingar som Advokatfirman erhållit, utan endast digitala kopior. Originalhandlingar, fysiska handlingar med självständig betydelse, samt handlingar som enligt lag eller annan bestämmelse inte kan arkiveras elektroniskt, förvaras och arkiveras fysiskt och kan återställas.

Arvodering och fakturering

Om Advokatfirman och ni inte har avtalat om något annat bestäms Advokatfirmans arvoden av följande faktorer: (a) den skicklighet och erfarenhet som uppdraget krävt, (b) uppnått resultat (c) nedlagd tid, (d) det värde som uppdraget avser, (e) eventuella risker för Advokatfirman och (f) den tidspress som gällt för uppdraget. Advokatfirmans arvoden överensstämmer med Sveriges Advokatsamfunds regler.

Utöver Advokatfirmans arvoden kan kostnader för resor, logi och andra utgifter debiteras er. Advokatfirman förskotterar normalt mindre utgifter för er räkning och debiterar er för dem i efterskott, men Advokatfirman kan i stället komma att be om förskott för sådana utgifter eller vidarebefordra fakturan för utgiften till er för betalning.

Advokatfirman tillämpar normalt en månadsvis fakturering. Advokatfirman kan även i övrigt tillhandahålla er regelbunden information om upparbetade arvoden. Om Advokatfirman och ni inte har avtalat om annat är betalningsvillkoret för Advokatfirmans fakturor 15 dagar. Advokatfirman debiterar dröjsmålsränta enligt räntelagen vid för sen betalning.

Om ni har rätt till ersättning ur försäkring (såsom rättsskyddsförsäkring) till täckande av del av Advokatfirmans arvode, har ni trots detta ansvar för att Advokatfirmans arvode betalas med de belopp och i den takt det faktureras och förfaller till betalning. Försäkringar ersätter inte mervärdeskatt och har normalt en betydande självrisk och en högsta ersättning. Om er försäkringsgivare förskotterar eller betalar del av arvodet á conto, räknas sådan betalning av från Advokatfirmans fordran först då betalning sker.

Advokatfirman förbehåller sig rätten att ställa ut en á conto‐faktura för sitt arvode. Om så sker kommer den slutliga fakturan för uppdraget att ange totalt arvode varvid det arvode som ni betalat á conto ska dras av.

Advokatfirman förbehåller sig rätten att begära förskott, dels innan den påbörjar sitt arbete i ett uppdrag, dels under pågående uppdrag. Advokatfirmans rätt till förskottsbetalning gäller löpande under uppdraget. Förskottet ska användas till att reglera framtida utlägg och arvodesfakturor. Normalt avräknas förskott först mot faktura i samband med att ett uppdrag avslutas. Då advokat normalt är förhindrad att begära ett förskott som är större än det förväntade arvodet, kommer Advokatfirmans slutliga arvode oftast att bli högre än förskottsbeloppet.

Advokatfirman försöker alltid tillhandahålla juridiska tjänster till arvoden som är attraktiva. Om ni begär det kommer Advokatfirman i början av ett uppdrag att ge er en uppskattning av vårt arvode för uppdraget och Advokatfirman kan också, om och i den utsträckning som det är lämpligt och möjligt, träffa en överenskommelse om en budget eller annat arrangemang för uppdraget.

Advokatfirman förbehåller sig rätten att revidera sin uppskattning, budget eller annat arrangemang när den har skäl att anta att uppgifterna inte längre är korrekta eller möjliga att uppnå. Alla belopp anges exklusive mervärdesskatt.

Ansvarsbegränsning

Advokatfirman kan, utöver vad som anges i dessa villkor, tillämpa särskilda ansvarsbegränsningar för vissa uppdrag eller deluppdrag. Sådana ansvarsbegränsningar får ni del av före uppdraget eller deluppdraget.

Advokatfirmans ansvar mot er ska reduceras med belopp som ni kan få ut enligt någon försäkring som ni har tecknat eller som har tecknats för er eller enligt avtal eller skadeslöshetsförbindelse. Advokatfirman är inte ansvarig för utebliven produktion, vinst eller någon annan indirekt skada, förlust, följdskada eller följdförlust.

Advokatfirman ska inte ha något ansvar mot tredje man på grund av er användning av dokument eller annan rådgivning från Advokatfirman. Om Advokatfirman och ni inte har avtalat om annat kommer Advokatfirman inte att ansvara för att tidpunkter uppfylls eller för att någon del av arbetet inte kan färdigställas inom föreslagna tidsramar, eller för att Advokatfirman inte har möjlighet att påbörja eller fortsätta sitt arbete på grund av omständigheter utanför dess kontroll.

Om Advokatfirman har åtagit sig att lämna råd om möjliga skattekonsekvenser omfattar Advokatfirmans ansvar inte skatter som ni ska betala, om det inte vid tidpunkten för rådgivningen stod klart att ni kunde ha uppnått era mål genom att använda en alternativ struktur eller metod utan ytterligare kostnad eller risk och därigenom helt skulle ha undvikit betalningen av sådan skatt. Om Advokatfirman på er begäran avtalar om att tredje man kan förlita sig på rådgivning eller ett dokument som tagits fram av Advokatfirman ska det inte öka eller i övrigt påverka Advokatfirmans ansvar. Advokatfirmans ansvar mot en sådan tredje man är detsamma som ansvaret mot er.

Eventuella belopp som Advokatfirman betalar till tredje man till följd av ett sådant ansvar ska i motsvarande mån minska Advokatfirmans ansvar mot er. Även om Advokatfirman särskilt har avtalat om att tredje man får förlita sig på rådgivning eller ett dokument som Advokatfirman tagit fram åtar sig Advokatfirman därmed inte något rådgivaransvar mot en sådan tredje man.

Om Advokatfirman avbryter utförandet av ett uppdrag, eller relationen med er, på grund av omständighet som beror på er, eller på skyldighet enligt lag eller god advokatsed, skall Advokatfirman inte ha något ansvar för den skada som detta kan leda till. Advokatfirmans ansvarsbegränsningar enligt dessa villkor eller enligt separat avtal med er är tillämpliga också på Advokatfirmans delägare och andra jurister och tidigare anställda jurister.

Andra rådgivare

Advokatfirman har ett stort nätverk av professionella rådgivare i Sverige och utomlands och bistår vid behov er med att hitta och instruera sådana professionella rådgivare. Sådana andra professionella rådgivare ska anses vara oberoende av Advokatfirman och Advokatfirman ansvarar inte för råd som de ger eller för att ha rekommenderat dem till er. Advokatfirman ansvarar inte för arvoden eller kostnader som sådana rådgivare debiterar.

Om Advokatfirman på ert uppdrag instruerar sådana andra professionella rådgivare kan Advokatfirman hjälpa er med att ta in arvodesofferter eller att avtala om det arvode som ni ska betala för deras tjänster. Advokatfirman tar emellertid inte något ansvar för sådana offerter eller avtal.

Kommunikation, marknadsföring och upphovsrätt

Advokatfirman uppskattar om ni lämnar besked till er klientansvarige delägare eller aktuell ärendeansvarig delägare om ni inte vill kommunicera via Internet eller genom e‐post. Advokatfirmans spamoch virusfilter och säkerhetsarrangemang kan i bland filtrera e‐post. Följ därför upp viktig e‐post genom telefonsamtal.

Advokatfirman har upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till det arbetsresultat som den skapar i ett uppdrag. Ni har självklart rätt att använda resultatet för det eller de ändamål som arbetsresultatet tagits fram.

Advokatfirman uppskattar att ni inte allmänt sprider eller i marknadsföring använder sådant arbetsresultat.

Om Advokatfirman och ni inte har avtalat om annat kommer Advokatfirman att sända alla originalhandlingar till er när uppdraget har avslutats. Advokatfirman kommer att behålla kopior av dokument för sin egen arkivering.

Om en viss transaktion har blivit allmänt känd kan Advokatfirman informera om sitt uppdrag för er i dess marknadsföringsmaterial och på sin hemsida. Sådan information får endast innehålla uppgifter som redan är allmänt kända. Om Advokatfirman har skäl att tro att ni kan komma att reagera negativt på sådan publicering kommer Advokatfirman att inhämta ert medgivande före sådan publicering.

Insiderförteckning

Advokatfirman förutsätter att ni kommer att lämna information om att och i så fall när som ni kräver att Advokatfirman ska föra en insiderförteckning för att uppfylla era förpliktelser enligt marknadsmissbruksdirektivet (2003/6/EC) och tillhörande regler. Advokatfirman kommer att ge er ett exemplar av insiderförteckningen på er begäran förutsatt att begäran framställs inom fem år och en dag efter dess datering. Ni åtar er att hålla insiderförteckningen hemlig och att endast använda den för att uppfylla era förpliktelser enligt nyssnämnda regler.

Advokatfirman åtar sig att vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att personerna i insiderförteckningen är införstådda med de förpliktelser som det medför och påföljderna för missbruk och otillbörlig spridning av prispåverkande information.

Klagomål, tidsfrister och tvistlösning

Advokatfirmans verksamhet bygger på att dess klienter är nöjda med hur tjänsterna utförs och att Advokatfirmans rådgivning uppfyller och helst överträffar klienternas förväntningar. Om ni likväl skulle vara missnöjd eller ha klagomål på Advokatfirman ska ni underrätta den klientansvarige eller ärendeansvarige delägaren så snart som möjligt.

Om ni vill framställa krav mot Advokatfirman ska ni göra det så snart som ni efter en rimlig undersökning har blivit medveten om de omständigheter som ni grundar kravet på (preklusion). Krav skall dock framställas senast inom tolv månader efter det att ni blivit medveten om nämnda omständigheter, och i vart fall senast inom tolv månader efter Advokatfirmans senaste faktura i uppdraget (preskription).

Om ert krav grundas på en myndighets eller tredje mans krav mot er ska Advokatfirman ha rätt att bemöta, reglera och träffa en överenskommelse om kravet för er räkning förutsatt att Advokatfirman håller er skadeslös. Om Advokatfirman inte får den rätten ska Advokatfirman inte ha något ansvar för kravet mot er.

Advokatfirmans betalning till er förutsätter att ni överför rätten till regress mot tredje man till Advokatfirman eller dess försäkringsgivare.

Advokatfirmans uppdrag och dessa allmänna villkor regleras av svensk materiell rätt. Tvist som har samband med dessa allmänna villkor eller om någon fråga som rör Advokatfirmans uppdrag för er ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte ska vara Gävle.

Utan hinder av föregående stycke har Advokatfirman alltid rätt att välja att väcka talan mot er om förfallna fordringar vid domstol, eller vidta annan inkassoåtgärd såsom ansökan om betalningsföreläggande.

Reglerna om advokats tystnadsplikt innehåller undantag för bland annat advokats indrivning av egen arvodesfordran. Utebliven betalning kan därför leda till att uppgift, som annars skulle ha omfattats av sekretess blir offentlig. Inkassoåtgärder kan inte utföras utan att er relation med Advokatfirman blir känd.

...